Општа акта школе линк

 Законска  и подзаконска акта

 1. Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије бр  72/09, 52/11,55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15)
 2. Закон о основном образовању и васпитању(Службени гласник Републике Србије бр.55/
 3. Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС Просветни гласник 4/90,2/91,2/92, 13/93,1/94,5/95, 6/96, 8/97, 14/97, 10/98, 2/00, 4/01,4/03,7/03, 4/04,9/04,12/04, 7/05, 8/05,6/06,9/06)
 4. Правилник о наставном плану и програму за први и  други разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС Просветни гласник бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011, 1/2013 и 4/2013)
 5. Правилник о наставном плану за први,други, трећи и четври разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС Просветни гласник 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011,  7/2011-I, 7/2011-II и 1/2013)
 6. Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС бр 6/2007, 2/2010, 7/2010 – др.правилник, 3/2011, 1/2013 и 4/2013)
 7. Правилник о основама програма за шести разред (Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник бр.5/08),3/11
 8. Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања за седми и осми разред 6/2009 и 2/2010, 3/11
 9. Правилник о наставном плану и трајању основног образовања (Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник бр.18/07);
 10. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања  („Сл.гласник РС Просветни гласник бр 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 7/2011-I, 7/2011-II и 1/2013)
 11. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања  („Сл.гласник РС  Просветни гласник бр 5/2008, 3/2011 и 1/2013)
 12. Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања  („Сл.гласник РС Просветни гласник бр 6/2009, 3/2011 и 8/2013)
 13. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања  („Сл.гласник РС бр 2/2010, 3/2011 и 8/2013)
 14. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл.гласникРС“, број 67/13).
 15. Правилник о изменама и допуни Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Сл.гласник РС“, број 70/15).
 16. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл.гласникРС“, број 75/15).
 17. Правилник о степену  и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи  („Сл.гласник РС бр 11/2012)
 18. Правилник  о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручног сарадника (Сл.гласник РС13/12)
 19. Правилник о дозволи за рад наставника Службени гласник број 22/05 и 51/08, 13/12
 20. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (Сл.гласник РС – Просветни гласник бр 72/09 и 5/2012)
 21. Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2013/14. годину (Сл.гласник РС – Просветни гласник бр- 6/2013.);
 22. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање ( « Сл. гл. бр.72/09) ;
 23. Правилник о програму за остваривање екскурзија у 1. и 2. циклусу основног образовања (Просветни гласник бр. 7/2010)
 24. Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитне установа («Службени гласник РС» бр. 7/2011и 68/12)
 25. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи (Сл.гласник РС 55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011, 82/2012 и 8/2013)
 26. Правилник  о условима у погледу простора, опреме и наставних средстава (Службени гласник РС бр. 27/1987 и 11/2003.)
 27. Правилник о програму завршног испита у основној школи  (Службени гласник бр. 1/2011 ,1/12)
 28. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи (Службени гласник РС бр. 46/01)
 29. Закон о забрани дискриминације (Службени гласник РС бр. 22/09)
 30. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима (Службени гласник РС бр. 72/09)
 31. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (Службени гласник РС – Просветни гласник,бр. 2/92, 2/2000)
 32. Одлука о обезбеђивању бесплатних уџбеника од 1. до 4. разреда,
 33. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план ,његову примену и вредновање,“Службени гласник РС“,76/2010.
 34. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама
 35. Закон о условима за обављање психолошке делатности ( „Службени гласник РС“ 25/96 и 101/05) и Правилник о изради и коришћењу психолошких мерних инструмената(„Службени гласник РС“11/88)
 36. Правилник о вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа (“Службени гласник РС“9/2011).
 37. Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја ,“Службени гласник РС“ 5/2012.
 38. Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања ,“Службени гласник РС „ 38/2013.
 39. Програм заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у  ОШ ,, Иво Андрић»
 40. Статут и нормативна акта школе (25.02.2010.г.донет је Статут са изменама од 21.12.2010.г. 15.10.2011.г и 19.04.2013.г.)
 41. Школски програм за први и други циклус обавезног основног образовања 2012/13- 2016/17.
 42. Документ о вредновању сталног стручног усавршавања запослених у ОШ «Иво Андрић» Прањани