Клуб наставника и родитеља

Присутни су:   директор школе, родитељи ученика ( по један представник из сваког одељења), разредне старешине , учитељи , педагог школе.

Дневни ред:

1.Оснивање Клуба родитеља и наставника у ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима

2.Избор руководства

3.Разно

        1. У уводном делу састанка директор је упознао присутне родитеље и наставнике са циљем оснивања Клуба и оквирним планом рада. Циљ оснивања клуба јесте да се успостави боља сарадња између наставника и родитеља, како би школа боље функционисала , а ученици постизали боље резултате. Клуб треба да се бави: испитивањем потреба и интересовања родитеља и наставника за одређеном подршком, креирањем образовних програма, развијањем иницијатива за унапређење организације живота у школи, препознавањем значајних програма / удружења у локалној заједници, али и шире, са којима треба развити сарадњу, прикупљањем новчаних средстава за иницијативе које се дешавају у школи... Клуб о својим активностима редовно информише родитеље, наставнике и ученике. Реакције родитеља, након директоровог излагања, биле су позитивне и сви су се сложили да је добро да се оснује овакав клуб.

        2.Изабрано је руководство Клуба: председник, заменик председника и записничар. Предложено је да   председник Клуба буде неко од наставника, а заменик председника неко од родитеља. За председника су предложени: Мирјана Матовић ( професор енглеског језика), Бранка Рајчевић(професор разредне наставе), Мирјана Маћић (проф. разредне наставе) и Ружица Томанић (проф. разредне наставе), а већином гласова    је изабрана Мирјана Матовић. За заменика председника већином гласова изабран је Милан Милошевић, а били су предложени и Виолета Гајевић, Александра Петровић и Добрила Марић. Одлучено је да записничар Клуба буде Славица Јовићевић Бабовић (проф. српског језика).

     3.У завршном делу састанка родитељи су изнели неке предлоге за даљи ради које ћемо заједно размотрити на следећем састанку који је планиран у септембру-новембру.

ГАЛЕРИЈА СЛИКА 

У Прањанима, 9.6.2017. године                                     Записничар: Славица Јовићевић Бабовић