Упис у средњу школу за школску 2020/2021. годину

Пробни завршни испит

Пробни завршни испит за школску 2019/2020. годину организује се у складу са Правилником о календару образовно-васпитног рада у основној школи за школску 2019/2020. годину ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/19 , 13/19 и 3/20).

Након прекида ванредног стања, у складу са препорукама надлежних органа и институција Министарство просвете, науке и технолошког развоја организује 2.06.2020. године у школском простору пробни завршни испит за ученике осмог разреда решавањем теста из математике на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених. На пробном завршном испиту, ученици и наставници, практично пролазе кроз утврђене процедуре у полагању завршног испита, с обзиром на то да је пробни завршни испит верна симулација завршног испита (време доласка, потребни прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго). 

Преостала два теста, односно тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест ученици решавају 1. јуна 2020. године код куће, као још један вид припреме за завршни испит, у складу са овим упутством. Наредног дана, када ученици решавају тест из математике, доносе урађен тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест и предају их одељењском старешини.

 

Завршни испит

 

Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања и васпитања, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих (у даљем тексту: одрасли). Завршни испит се полаже у јунском року, 17,18. и 19.06.2020. године. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

На основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању(„Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупном броју бодова на завршном испиту, који износи 40бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова. 

На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.

Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

 

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

 

VI – општи успех на крају VI разреда

VII – општи успех на крају VII разреда

VIII – општи успех на крају VIII разреда

СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика

МА – резултат на тесту из математике

КТ – резултат на комбинованом тесту 

 

У Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2020/2021. годину објављен је преглед свих образовних профила, по подручјима рада и трајању образовања, као и број места у средњим стручним школама  и гимназијама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Такође, у Конкурсу је објављен и календар уписних активности.   

Ученици осмог разреда полажу завршни испит у матичној основној школи, решавањем три теста –  из српског, односно матерњег језика, математике и комбиновани тест. Полагање теста из српског/матерњег језика биће одржано 17. јуна од 900 до 1100 часова, теста из математике 18. јуна од 900 до 1100 часова и решавање комбинованог теста 19. јуна од 900 до 1100 часова.

Привремене резултате завршног испита основне школе објавиће 23. јуна до 800 часова. Уколико имају жалбе на резултате завршног испита ученици могу поднети у основним школама 23. јуна од 800 до 1500 часова. Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним комисијама је 24. јуна од 800 до 1600 часова, а објављивање коначних резултата завршног испита је 28. јуна дo 800 часова.

Ученици листе жеља подносе у матичним основним школама 29. и 30. јуна од 800 до 1500 часова. Листе жеља биће објављене  4. јула, када ученици могу да провере тачност листе жеља, а Објављивање званичне листе жеља  биће 5. јула до 1200 часова.

Званичне резултате расподеле кандидата по средњим школама и образовним профилима, односно по смеровима гимназија објављује матична основна школа 7. јула до 2400 часа. Кандидати који су распоређени за упис у средњу школу обављају упис у средњу школу у коју су распоређени 08. и 09. јула од 8.00 до 1500 часова.

Право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању стиче ученик који је остварио укупно најмање 50 бодова по основу успеха на завршном испиту и општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе.

Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2020/2021. годину можете погледати на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/2020-KONKURS-ZA-UPIS-U-SREDNJU-SKOLU-25-05-20-1.pdf