Тематски дан

ПУСТИ БРИГУ, УЗМИ КЊИГУ!

,, Kњига је сан који држите у руци

Датум реализације: 7.II  2024.
Наставник: Славица Јевтовић
Разред: I
Предмети: Српски језик, Математика, Свет око нас, ЧОС
 Наставне јединице:

 

Српски језик: У посети градској библиотеци

Математика:  За толико већи, за толико мањи број

Свет око нас:  Животиње које човек гаји

ЧОС: Нешто лепо иде у круг

Циљ часа и задатак:

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

·         Развијање интересовања и љубави према књизи и читању;

·         Формирање правилног однос према чувању позајмљених књига.

·         Развијање одговорности за поштовање времена задржавања позајмњене књиге.

·         Усавршавање читалачких способности.

·         Богаћење речника.

·         Развијање сарадничког односа (путем разговора о прочитаним књигама).

МАТЕМАТИКА

·         Утврђивање знања о односу за толико већи број и примена на задацима.

·         Утврђивање знања о односу за толико мањи број и примена на задацима

·         Развијање способности логичког мишљења, самосталности и       истрајности у раду.

·         Развијање прецизног логичко-математичког језика који се тиче правилне употребе наведених термина.

СВЕТ ОКО НАС

·     Усвајање знања о животињама које човек гаји, о њиховим потребама, начину задовољавања потреба

·     Усвајање знања о бризи човека о животињама

·     Усвајање знања о користима и препознавање различитих користи човека од животиња које гаји за свакодневни
живот

·     Препознавање потреба домаћих животиња и начина бриге о њима на конкретним примерима

·     Уочавање повезаности између потреба људи и гајења животиња

·     Развијање свести о значају домаћих животиња за човека

·     Подстицање и васпитавање за правилан и одговоран однос према животињама

·     Развијање љубави према животињама

·         Развијање одговорног односа према себи и окружењу

ЧОС

·         Упознати ученике са позитивним ставовима.

·         Научити како позитивни ставови доприносе моћи, задовољству и успеху.

·         Вежбати вештину позитивног мишљења.

·         Јачање другарских односа

 

Објекти рада:

 

Учионица, градска библиотека
Општи циљ: Да се знања повежу – интегришу на основу међудисциплинарних веза и по хоризонтали и по вертикали.
Облик рада:

 

Фронтални,, индивидуални, у пару
Специјални облик наставе: Тематски дан
Корелација: Сви наведени наставни предмети су у међусобној корелацији, као и часови Музичке културе, Ликовне културе, Света око нас, Дигиталног света.
Методе рада: Вербална, кооперативна, писаних радова, радионичарска, демонстративна, илустративна, метод разговора, практичних радова, , метода самосталног усменог изражавања, игровне активности
Наставна средства: Књиге из библиотеке, Наставни листићи
Трајање: Четири школска часа
Активности ученика: Посматра, слуша, говори, закључује, сарађује, презентује, процењује, ради на постављеним задацима.
Активности наставника: Организује, упућује, инструира, помаже, подстиче, уводи иновације у наставни процес, контролише рад ученика.
Исходи формира правилан однос према животињама;

богати активан речника ; упознаје се са позитивним особинама ; схвата вредности заједништва и тимског рада;  поштује и уважава своје другове и сарађује са вршњацима у заједничким активностима;развија емпатије и пријатељски однос према вршњацима; повезује стечена знања са свакодневним животом и примењује научено; јача поверења у сопствене снаге

Међупредметне компетенције Комуникативна, за сарадњу, естетска, компетенција за решавање проблема, за одговоран однос према себи и другима, компентенција за одговорно учешће у демократском друштву, компентенција за учење
Ток  активности: v  Одлазак у градску библиотеку

v  Учлањење

v  Разговор са библиотекарком

v  Прегледање књига

v  Позајмљивање књига

v  Повратак у школу

v  Седамо у парове и заједно прелиставамо књиге

v  Читамо о животињама које човек гаји

v  Проналазимо занимљивости  – шта смо знали а шта нисмо

v  Како се опходимо према животињама

v  Представљамо једни другима свог љубимца (кога имамо или желимо да имамо)

v  Цртамо љубимца и поклоњамо једни другима

v  Радимо текстуалне задатке који су у вези са данашњом темом

v  Домаћи задатак:

а) Спремити се за следећу среду  – Препоручио бих другу књигу коју сам прочитао

Наставни листић

  1. На једној полици има 8 књига. На другој има 2 књиге више. Колико је књига на другој полици? (НАЦРТАЈ)

Р: ______________________________

О: __________________________________________________________________

  1. Од 9 страна неке књиге, 7 страна је са илустрацијама. Колико је страна без илустрација?

Р: ______________________________

О: __________________________________________________________________

  1. Ана је прочитала за један дан 5 страна књиге а њена сестра 2 стране мање. Колико је прочитала Анина сестра?

Р: _____________________________

О: ____________________________________________________________________

  1. Сара је имала 4 књиге а Марко је имао 3 књиге. За рођендан је Сара добила 3 књиге а Марко 5. Ко има сада више књига и за колико?

С: ______________________________      М: _______________________________

Р: _______________________________

О: ____________________________________________________________________

8.2.2024.године                                                                                                                                                                                             Славица Јевтовић, учитељица